Algemene voorwaarden Print E-mail

1 Voorwerp van de overeenkomst

De dienstverlener stelt de software en muziek, beschreven in de dienstverleningsovereenkomst, ter beschikking van de abonnee. De abonnee heeft de software, waarvan hij de installatie en het ter beschikking stellen vraagt, met volle kennis van zaken en uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid gekozen. Hij erkent door de dienstverlener volledig geïnformeerd te zijn over de werking, de mogelijkheden en de prijs van de aangeboden prestaties.

Afnemer garandeert geen kopie te maken of te doen maken van welk bestand ook aanwezig in de software. De opdrachtgever is verplicht de gehuurde muziekbestanden, software en beveiliging bij een solide maatschappij te verzekeren tegen diefstal en verzekerd te houden tot beëindiging van de overeenkomst voor een bedrag van € 2.500,-.

2 Terbeschikkingstelling

Het leveren van de hardware gebeurt tijdens de normale werkuren van de dienstverlener en geeft aanleiding tot het opstellen van een bewijs van levering, ondertekend door de abonnee of zijn gemachtigde, waarin de werking ervan en de conformiteit met de bestelling van de abonnee bevestigd worden.

3 Betaling van het abonnementsgeld

Het in de bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst vermelde abonnementsgeld omvat: het ter beschikking stellen van de muziekupdates, de kosten van het in gebruik stellen en het onderhoud. Anderzijds is in het abonnement een percentage voor de muziekrechten begrepen. De dienstverlener verbindt zich ertoe het bedrag daarvan aan de daarvoor bestemde muziekrechtenorganisaties te storten. Niet inbegrepen zijn de activiteiten die verband houden met het voorbereiden van de ruimten, zoals verbouwingen, de elektrische voeding en de bekabeling.

Alle abonnementen zijn draagbaar. De betalingen zijn per kwartaal vooraf verschuldigd op de vervaldag en zullen uitgevoerd worden door middel van een automatische incasso. Met het oog daarop zal de abonnee op het ogenblik van de ondertekening van deze overeenkomst tegelijkertijd een machtiging ondertekenen, ten voordele van de dienstverlener of gelijk welke andere door hem aangeduide persoon die met de invordering van de termijnen zal worden belast. Tijdens de duur van de overeenkomst heeft de dienstverlener de mogelijkheid het abonnementsgeld te verhogen ingevolge van algemene prijsstijgingen dan wel de afdracht over muziekrechten. Indien een termijn of gelijk welk ander krachtens deze overeenkomst verschuldigd bedrag niet tijdig betaald wordt, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling (de vervaldag geldt als ingebrekestelling) verhoogd worden met een interest van 1,5 % per vier weken, met een minimum van € 50,- waarbij dit bij elke begonnen periode verschuldigd is. Bovendien zullen de niet betaalde termijnen verhoogd worden met een schadevergoeding, vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag.

4 Duur van de overeenkomst

De overeenkomst gaat in op de datum waarop het bewijs van levering van het materieel en de dienstverleningsovereenkomst wordt ondertekend. Bij het verstrijken van de duur van de overeenkomst (12 maanden bij koop, 24 maanden bij huurkoop) wordt de overeenkomst, indien ze niet werd opgezegd door de abonnee, stilzwijgend verlengd voor een periode van telkens één jaar. De in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden blijven daarbij behouden.

5 Muziek, andere toepassingen en afdrachten

Prijsverhogingen ingevolge de afdracht over de muziekrechten, van welke aard ook, worden doorberekend in de per kwartaal te innen abonnementskosten. Van de verhoging wordt schriftelijk twee maanden voor het doorberekenen van de verhoging melding gemaakt. Deze prijsverhogingen geven geen recht tot opzegging van het contract.

Het aanleveren en vervangen van de muziek geschiedt door en naar inzicht van de leverancier. Invloed op de muziek collectie door afnemer kan enkel geschieden door de ter beschikking gestelde middelen in de software programma’s. De afnemer zal de muziekbestanden uitsluitend gebruiken voor het ten gehore brengen van achtergrondmuziek in warenhuizen, horecabedrijven, fabrieken, ateliers, kantoren en soortgelijke ruimten, die in het kader van zijn onderneming worden gebruikt en zal afzien van iedere andere vorm van gebruik van de muziekbestanden.

Afnemer garandeert met de doorvoor bestemde muziekrechtenorganisaties een overeenkomst te zijn aangegaan of te zullen aangaan ter zake van het ten gehore brengen van achtergrondmuziek. Afdracht van deze rechten vallen buiten deze overeenkomst. Na de beëindiging van een koopcontract wordt de beveiliging ongedaan gemaakt zodat de apparatuur vrij te gebruiken is door de wettelijke eigenaar, maar zonder gebruik van de software en muziekbestanden die door Total Audio werden aangeleverd.

Het is de dienstverlener vrij om zonder toestemming van de abonnee dan wel in samenwerking met de abonnee, extra toepassingen op het MusicPC systeem danwel op de door Total Audio geleverde software toe te voegen als commercials, videoclips dan wel andere mogelijk bruikbare toepassingen voor de abonnee. Eventuele betalingen dan wel vergoedingen voor deze toepassingen zullen bij aanvang worden bepaald door de dienstverlener alsmede de mogelijke afdracht van rechten met betrekking tot deze toepassingen.

6 Opzegging van de overeenkomst

De opzegging door de abonnee dient te geschieden bij aangetekende brief, drie maanden voor het verstrijken van de duur van de dienstverleningsovereenkomst of drie maanden voor de verlenging ervan. Indien zich één van de volgende gebeurtenissen voordoet, kan de dienstverlener de overeenkomst bij aangetekende brief, zonder verdere formaliteiten en ingebrekestelling, beëindigen: niet-betaling op de vervaldag van één enkele termijn van het abonnement en in het algemeen elke niet-naleving door de abonnee van gelijk welke van zijn in deze overeenkomst aangegane verbintenissen; overlijden van de abonnee, aanvraag van een gerechtelijk bevel of uitstel van betaling, vermindering van de verleende zekerheden of waarborgen, beslag, fusie, ontbinding, surseance van betaling, vereffening of faillissement, curatele stelling, overdracht van de activa, intrekking om gelijk welke reden van de automatische incasso; het gehele of gedeeltelijke verlies van de activa, stopzetting van de activiteiten, overdracht van goederen, verhuizing naar het buitenland, wijziging van de structuur, schikkingen met schuldeisers, onbetaalde opeisbare schulden tegenover derden. In geval van opzegging is de abonnee, buiten de onbetaalde vervallen abonnementsgelden, vermeerderd met de interesten, eveneens een forfaitaire en niet reduceerbare vergoeding verschuldigd, gelijk aan de nog te vervallen termijnen.

7 Teruggave – Gebruiksvergoeding

Na de beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, zal de dienstverlener binnen de 10 werkdagen bij de abonnee de geïnstalleerde software en de daarbij behorende muziek komen verwijderen op de daarvoor aanwezige apparatuur bij de abonnee. Indien de dienstverlener niet in de gelegenheid wordt gesteld door de abonnee om binnen de bovengestelde termijn deze verwijdering te laten realiseren heeft de dienstverlener het recht om zonder verdere voorafgaande formaliteiten de contractperiode te verlengen met 1 jaar.

8 Eigendom en herkenning van de software en muziek

In pandrecht geven, kosteloze overdracht of overdracht onder bezwarende titel van de software en muziekbestanden of van een uit deze overeenkomst voortvloeiend recht van de abonnee, bruiklening en het vervoer naar een andere plaats dan de plaats van installatie zijn verboden, behoudens met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de dienstverlener. Bij niet betaling van één der termijnen, heeft de dienstverlener het recht de muziekupdates op te schorten en zelfs af te sluiten voor verder gebruik. Het is ten strengste verboden kopieën van welke aard ook te maken van de aangeleverde muziekbestanden. Elke vastgestelde en door hem gepleegde inbreuk op deze verbintenis zal aanleiding geven tot facturering en betaling van de prijs van een bedrag van € 5000,-.

De dienstverlener heeft te allen tijde het recht het materieel te onderzoeken of een technische keuring ervan te laten uitvoeren. Elke poging tot beslag zal onmiddellijk (binnen de 24 uur) aan de dienstverlener worden meegedeeld. In geval van verandering van eigenaar zal tot een nieuwe kennisgeving worden overgegaan. Abonnee verplicht zich tijdens de duur van de overeenkomst het behoud van het eigendomsrecht en om de herkenning van de software en muziekbestanden mogelijk te laten zijn. Er wordt overeengekomen dat elke niet-naleving van dit artikel een ernstige inbreuk op de verbintenissen van de abonnee uitmaakt en aanleiding kan geven tot de verbreking van de overeenkomst.

9 Gebruik van het materieel

Het systeem moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming, bij deze overeenkomst daaraan gegeven, te weten het afspelen van muziek. De abonnee zal tijdig de nodige maatregelen treffen voor de installatie en het gebruik van het materieel, meer bepaald met betrekking tot de elektriciteit en de nodige ruimte. Elke nieuwe uitrusting of alle nieuwe onderdelen die in of aan het materieel door de abonnee worden geïntegreerd of geïnstalleerd dienen vooraf aan de dienstverlener te worden medegedeeld en door deze dienstverlener worden goedgekeurd.

10 Aansprakelijkheid en garantie

Hij ziet af van elke vordering tegen de dienstverlener op grond van gelijk welk verlies of schade aan de software dan wel muziek, veroorzaakt door zijn rechtverkrijgenden of personen in zijn dienst. De abonnee neemt alle klachten van derden, ingevolge schade veroorzaakt door het aanwenden of het gebruiken van het ter beschikking gestelde sofware en muziek, voor zijn rekening.

Gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst is een volledige on-site garantie op de apparatuur inbegrepen. De responstijd is maximaal 24 uur; (ma. t/m vr.) Eventuele herstellingen die zijn veroorzaakt door opzet of door gebruik niet overeenkomstig de bestemming, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Een computer muis, toetsenbord en kabels vallen ten allen tijde buiten elke garantie.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkel geschil aanleiding kan geven tot opschorting van de verplichting tot betaling van de termijnen of vermindering van de betalingen.

11 Rechtsbevoegdheid

Deze overeenkomst zal slechts rechtsgeldig worden op het ogenblik dat ze ondertekend wordt door de daarvoor naar behoren gemachtigde partijen.

12 Kosten

De abonnee zal alle belastingen, boetes en kosten die uit deze overeenkomst voortvloeien voor zijn rekening nemen, inclusief alle benodigde kosten voor (buiten)gerechtelijke maatregelen.

13 Overdracht van de overeenkomst: endossement

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze met de dienstverlener aangegane overeenkomst door gewoon endossement ten gunste van de opeenvolgende houders overdraagbaar is, met vrijstelling van kennisgeving aan de abonnee. Daardoor worden alle uit de titel voortvloeiende rechten, met name het recht op het innen van de abonnementsgelden en alle andere bedragen die krachtens deze overeenkomst verschuldigd kunnen zijn, van rechtswege aan de geëndosseerde overgedragen.

14 Keuze van woonplaats - Bevoegdheid

De partijen doen keuze van woonplaats op hun adres, zoals in dienstverleningsovereenkomst vermeld. Alle geschillen die eventueel uit deze overeenkomst zouden voortvloeien, zullen uitsluitend volgens het Nederlandse danwel Belgisch recht geregeld worden en uitsluitend in het arrondissement van de dienstverlener worden behandeld.

15 Diverse bepalingen

De titels van de artikelen van deze overeenkomst hebben geen enkele juridische betekenis. Ze zijn slechts bedoeld om de overeenkomst te verduidelijken en de leesbaarheid ervan te vergroten. De nietigheid van een van de bepalingen zal nooit de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg hebben.

Deze algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op de aangeleverde muziek en het daarbij geleverde materiaal.

Prijs- en modelwijzigingen onder voorbehoud.

 

Winkelmandje

VirtueMart
Uw mandje is momenteel leeg.

Betaalopties

Betaalopties